اخبار

استِِِِِعفای وکیل

<p>آیا وکیل میتونه هرزمانی که بخواد نسبت به وکالتی که به موکل داده استعفا بده؟</p>


در چه صورتی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

<p>ماده ۱۳ قانون صدور چک در برخی موارد صادر کننده چک بلامحل را قابل تعقیب ندانسته و مقرر داشته که : &laquo; در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست</p>


صدمات غیر مادی چیست

<p>صدمات غیر مادی چیست</p>

خبر
مقاله

استِِِِِعفای وکیل

<p>آیا وکیل میتونه هرزمانی که بخواد نسبت به وکالتی که به موکل داده استعفا بده؟</p>


در چه صورتی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

<p>ماده ۱۳ قانون صدور چک در برخی موارد صادر کننده چک بلامحل را قابل تعقیب ندانسته و مقرر داشته که : &laquo; در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست</p>

ویدئو

صدمات غیر مادی چیست

<p>صدمات غیر مادی چیست</p>

پادکست
صوت
همه

استِِِِِعفای وکیل

<p>آیا وکیل میتونه هرزمانی که بخواد نسبت به وکالتی که به موکل داده استعفا بده؟</p>


در چه صورتی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

<p>ماده ۱۳ قانون صدور چک در برخی موارد صادر کننده چک بلامحل را قابل تعقیب ندانسته و مقرر داشته که : &laquo; در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست</p>


صدمات غیر مادی چیست

<p>صدمات غیر مادی چیست</p>